تیکت ها


تیکت ها
شماره تیکت عنوان دپارتمان وضعیت درجه اهمیت تاریخ ایجاد مشاهده
#258 درخواست پشتیبانی پشتیبانی
بسته
کم
1398/02/14 مشاهده
#258 درخواست پشتیبانی پشتیبانی
بسته
زیاد
1398/02/14 مشاهده
#258 درخواست پشتیبانی پشتیبانی
در انتظار بررسی
کم
1398/02/14 مشاهده
#258 درخواست پشتیبانی پشتیبانی
بسته
زیاد
1398/02/14 مشاهده
#258 درخواست پشتیبانی پشتیبانی
در انتظار بررسی
زیاد
1398/02/14 مشاهده
#228 درخواست پشتیبانی پشتیبانی
در حال بررسی
زیاد
1398/02/14 مشاهده
#252 درخواست پشتیبانی پشتیبانی
بسته
زیاد
1398/02/14 مشاهده
#158 درخواست پشتیبانی پشتیبانی
باز
زیاد
1398/02/14 مشاهده
#288 درخواست پشتیبانی پشتیبانی
در حال اجرا
متوسط
1398/02/14 مشاهده
© 2019 Chakad Co.