کالا


افزودن کالا جدید

ردیف نوع کالا کد کالا بارکد قیمت (ريال) اقدامات
1 کالا اول 2571 cod268 1,800,000 ویرایش حذف
2 کالا دوم 2571 cod268 1,200,000 ویرایش حذف
3 کالا سوم 2571 cod268 1,000,000 ویرایش حذف
4 کالا چهارم 2571 cod268 1,900,000 ویرایش حذف
5 کالا پنجم 2571 cod268 2,200,000 ویرایش حذف
6 کالا ششم 2571 cod268 5,200,000 ویرایش حذف
7 کالا هفتم 2571 cod268 4,050,000 ویرایش حذف
8 کالا هشتم 2571 cod268 1,750,000 ویرایش حذف
9 کالا نهم 2571 cod268 1,750,000 ویرایش حذف
© 2019 Chakad Co.