خدمات


افزودن خدمات جدید

ردیف نوع خدمات کد خدمات بارکد قیمت (ريال) اقدامات
1 خدمات اول 2571 cod268 1,800,000 ویرایش حذف
2 خدمات دوم 2571 cod268 1,200,000 ویرایش حذف
3 خدمات سوم 2571 cod268 1,000,000 ویرایش حذف
4 خدمات چهارم 2571 cod268 1,900,000 ویرایش حذف
5 خدمات پنجم 2571 cod268 2,200,000 ویرایش حذف
6 خدمات ششم 2571 cod268 5,200,000 ویرایش حذف
7 خدمات هفتم 2571 cod268 4,050,000 ویرایش حذف
8 خدمات هشتم 2571 cod268 1,750,000 ویرایش حذف
9 خدمات نهم 2571 cod268 1,750,000 ویرایش حذف
© 2019 Chakad Co.