فاکتور ها


ایجاد فاکتور

ردیف شماره فاکتور نام مشتری تسویه توضیحات
1 2260017 عادل عرب
2 2350017 مهرداد
3 2220017 پوریا
4 2698017 عادل
5 5896717 کریم
6 8529634 اکبر
7 8529634 مرتضی
8 8529634 هادی
9 8529634 رضا