مدیریت کاربران


افزودن کاربر جدید

ردیف نام و نام خانوادگی نام کاربری فعال مدیر اقدامات
1 عادل عرب arab
ویرایش تعیین دسترسی حذف
2 مهرداد mehrdad
ویرایش تعیین دسترسی حذف
3 پوریا behrouz
ویرایش تعیین دسترسی حذف
4 عادل adel
ویرایش تعیین دسترسی حذف
5 کریم karim
ویرایش تعیین دسترسی حذف
6 اکبر foromed
ویرایش تعیین دسترسی حذف
7 مرتضی morteza
ویرایش تعیین دسترسی حذف
8 هادی hadi
ویرایش تعیین دسترسی حذف
9 رضا reza
ویرایش تعیین دسترسی حذف

© 2019 Chakad Co.