کارتابل


مرخصی روزانه
25 مهر ماه 1398 - 28 مهر ماه 1398
ارسال درخواست
مرخصی ساعتی
ارسال درخواست

مرخصی های ثبت شده

ردیف نوع مرخصی تاریخ / ساعت تایید / عدم تایید
1 روزانه 25 مهر ماه 1398 - 28 مهر ماه 1398
2 ساعتی 13:30 - 15:0
3 روزانه 25 مهر ماه 1398 - 28 مهر ماه 1398
درخواست پیش فاکتور
ردیف نام کالا / خدمات تعداد توضیحات
1
2
3
ارسال
ثبت پیشنهادات
ارسال
تیکت ها
شماره تیکت نام مشتری موضوع نام کاربر وضعیت درجه اهمیت تاریخ ایجاد اقدامات
#258 مشتری یک درخواست پشتیبانی عادل عرب
بسته
کم
1398/02/14
#258 مشتری یک درخواست پشتیبانی عادل عرب
بسته
زیاد
1398/02/14
#258 مشتری یک درخواست پشتیبانی عادل عرب
در انتظار بررسی
کم
1398/02/14
#258 مشتری یک درخواست پشتیبانی عادل عرب
بسته
زیاد
1398/02/14
#258 مشتری یک درخواست پشتیبانی عادل عرب
در انتظار بررسی
زیاد
1398/02/14
#228 مشتری یک درخواست پشتیبانی عادل عرب
در حال بررسی
زیاد
1398/02/14
#252 مشتری یک درخواست پشتیبانی عادل عرب
بسته
زیاد
1398/02/14
#158 مشتری یک درخواست پشتیبانی عادل عرب
باز
زیاد
1398/02/14
#288 مشتری یک درخواست پشتیبانی عادل عرب
در حال اجرا
متوسط
1398/02/14
عدم ثبت کارت ساعت© 2019 Chakad Co.