22 اردیبهشت 1398

عادل عرببه سایت خوش آمدید

IP: 192.198.01.01
ساعت شروع : 1398/03/03 - 12:30
ساعت خاتمه : 1398/03/03 - 12:30
نام کامپیوتر: PC1
IP: 192.198.01.01
10

کاربران حاضر

تعداد کاربران آنلاین

58

تیکت باز

تعداد در سال 1397

30

تیکت

تعداد در ماه جاری

کاربران حاضر
ردیف کاربران حاضر ساعت ورود ساعت خروج
1 عادل عرب 8:30 17:00
2 مهرداد 8:30 17:00
3 پوریا 8:30 17:00
4 عادل 8:30 17:00
5 کریم 8:30 17:00
6 اکبر 8:30 17:00
7 مرتضی 8:30 17:00
8 هادی 8:30 17:00
9 رضا 8:30 17:00
10 فاکتور آخر
ردیف شماره فاکتور نام کالا / خدمات کد کالا یا خدمات بارکد تعداد قیمت واحد (ريال) قیمت کل (ريال)
1 125896 خدمات سه cod123 258 2 30,000,000 60,000,000
2 124896 کالای یک cod583 258 3 5,000,000 15,000,000
3 121896 خدمات پنج cod423 258 2 1,000,000 2,000,000
4 125896 خدمات سه cod123 258 2 30,000,000 60,000,000
5 124896 کالای یک cod583 258 3 5,000,000 15,000,000
6 121896 خدمات پنج cod423 258 2 1,000,000 2,000,000
7 125896 خدمات سه cod123 258 2 30,000,000 60,000,000
8 124896 کالای یک cod583 258 3 5,000,000 15,000,000
9 121896 خدمات پنج cod423 258 2 1,000,000 2,000,000
10 121896 خدمات پنج cod423 258 2 1,000,000 2,000,000
جمع کل (ريال) هفتاد و هفت میلیون(ریال) 77,000,000
تیکت ها
شماره تیکت عنوان دپارتمان وضعیت درجه اهمیت تاریخ ایجاد مشاهده
#258 درخواست پشتیبانی پشتیبانی
بسته
کم
1398/02/14 مشاهده
#258 درخواست پشتیبانی پشتیبانی
بسته
زیاد
1398/02/14 مشاهده
#258 درخواست پشتیبانی پشتیبانی
در انتظار بررسی
کم
1398/02/14 مشاهده
#258 درخواست پشتیبانی پشتیبانی
بسته
زیاد
1398/02/14 مشاهده
#258 درخواست پشتیبانی پشتیبانی
در انتظار بررسی
زیاد
1398/02/14 مشاهده
#228 درخواست پشتیبانی پشتیبانی
در حال بررسی
زیاد
1398/02/14 مشاهده
#252 درخواست پشتیبانی پشتیبانی
بسته
زیاد
1398/02/14 مشاهده
#158 درخواست پشتیبانی پشتیبانی
باز
زیاد
1398/02/14 مشاهده
#288 درخواست پشتیبانی پشتیبانی
در حال اجرا
متوسط
1398/02/14 مشاهده
© 2019 Chakad Co.